‘Ruimtelijk beleid Brabant zit op slot’

13-03-2019    10:18   |    Goedemorgen

Welke tuinbouwthema’s spelen er een rol in de komende waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen? Begrippen als infrastructuur, waterhuishouding en herstructurering krijgen op regionaal niveau steeds een andere invulling. We vragen de regio-ondersteuners van Glastuinbouw Nederland welke thema’s er momenteel in hun regio spelen.

Wendy Klijn is regio-ondersteuner voor de regio Brabant/Zeeland. ‘Het ruimtelijk beleid voor de glastuinbouw in Brabant zit al bijna 12 jaar op slot’, geeft Klijn aan. Voor veel glastuinders is het knelpunt dat hun bedrijf niet verder kan groeien. In de vestigingsgebieden is de uitgifte van gronden voltooid. In de doorgroeigebieden, waar kleinere clusters staan, mogen bedrijven doorontwikkelen binnen de provinciale kaders als de gemeente mee wil werken. ‘Maar veel gemeenten blijken dat niet te doen’, zegt Klijn. Tot slot zijn er nog de solitaire tuinbouwbedrijven. ‘In Brabant staan veel solitaire bedrijven. Veel van deze bedrijven zijn gemengde bedrijven zijn met zowel vollegrond als bedekte teelt. Ook zij willen toekomstperspectief. Er zit groei in de plantaardige sector, omdat de consumptie en de vraag naar jaarrond aanbod stijgen. Daarom is uitbreiding zeker wenselijk.' 

Notitie
De Provincie Brabant is medio november gestart met het voorbereiden van een discussienota glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen. ‘Ook aan ZLTO en Glastuinbouw Nederland is gevraagd om input en wij hebben daar de ZLTO-afdelingsbesturen voor geraadpleegd. In een eerste notitie hebben we onze inzichten verzameld, maar tegelijkertijd ook gevraagd om meer tijd om een visie uit te werken.’
Aan de Provincie wordt ook ondersteuning gevraagd in de duurzaamheidsslag die de Brabantse glastuinbouw wil maken. ‘In veel gevallen gaat het om een collectieve energieaanpak, waarin de Provincie heel goed kan ondersteunen’, zegt Klijn. Glastuinbouw Nederland heeft warmtemanagers aangesteld die ondernemers helpen in de zoektocht naar de juiste alternatieve energievoorzieningen.

Zoetwatervoorziening
Klijn: 'Samen met waterschap Brabantse Delta is een project gestart om in een aantal glastuinbouwgebieden de emissies op omgevingswater te meten. Welke resten vinden we en hoe komen die daar?’
‘Afgelopen zomer met de extreme droogte was de zoetwatervoorziening een item, met name in Zeeland’, vervolgt Klijn. ‘Het waren afgelopen zomer hele spannende tijden met (bijna) lege bassins. We inventariseren nu of er wensen zijn voor ondersteuning om dat probleem aan te pakken. ‘Er zijn concreet een aantal gebieden die met deze problematiek aan de slag willen, omdat er lastig aan zoet water te komen is’, zegt Klijn. ‘Wellicht dat de glastuinbouw daarin met andere bedrijven kan samenwerken.’

Visie
Op ruimtelijk gebied heeft de Provincie Zeeland een omgevingsplan opgesteld. ‘Samen met een groep ondernemers hebben we in 2017 een glastuinbouwvisie uitgewerkt. De vraag is nu hoe dat te concretiseren is in de uitwerking. We hebben de provincie en gemeenten gevraagd om deel te nemen aan een structureel overleg om die visie vorm te geven’, zegt Klijn. ‘Dat gaat dan o.a. over onderwerpen als perspectief in ruimtelijke ontwikkeling voor clusters en solitaire locaties, energievoorziening maar ook instrumentarium voor ondernemers die willen stoppen op locaties in kwetsbare gebieden.’


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Kunstige cyclamen

Cyclamen vormen hét visitekaartje van Schoneveld Breeding. Met een nieuwe visualisering voor de eigen Superserie weet het bedrijf op...

Twitter: Gezond snacken

Van 4 tot en met 6 september a.s. vindt de Asia Fruit Logistica weer plaats en veredelaar Rijk Zwaan is van de partij. Op Twitter laat het...