‘Provincie heeft kennis van de ondergrond’

12-03-2019    10:17   |    Goedemorgen

Welke tuinbouwthema’s spelen er een rol in de komende waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen? Begrippen als infrastructuur, waterhuishouding en herstructurering krijgen op regionaal niveau steeds een andere invulling. We vragen de regio-ondersteuners van Glastuinbouw Nederland welke thema’s er momenteel in hun regio spelen.

Annemie Hermans is regio-ondersteuner voor de regio Limburg. ‘Vanuit Glastuinbouw Nederland hebben we goed contact met het waterschap en de provincie’, geeft ze aan. Met het waterschap draait het project ‘Samen Zuiver’, waarin de partijen samenwerken om de ambitie naar emissie loos telen waar te maken en aan de zuiveringsplicht te voldoen. ‘Dat is een traject dat we gezamenlijk voortzetten. Er komen ook weer vervolgtrajecten uit. Zo blijkt dat de rioolcapaciteit soms wat beperkt is. Samen met het waterschap stappen we naar de gemeente om die knelpunten op te lossen.’ 

Aardbeienteelt
Klimaatadaptatie - en met name hoe om te gaan met water in tijden van droogte – is na vorig jaar meer een issue geworden in Limburg. ‘In andere regio’s speelt het al langer, maar bij ons staat de beschikbaarheid van water nu ook weer scherp op het netvlies’, zegt Hermans. ‘Gelukkig is hier heel veel goed bronwater beschikbaar, maar voor bepaalde teelten is mineraalarm water nodig. Dat speelt bijvoorbeeld in de aardbeienteelt. Daar werd omgekeerde osmose al toegepast en nu groeit de interesse. Tot nu toe was het relatief minder noodzakelijk, want de bassins zaten toch wel vol. Nu moeten we scherper vinger aan de pols houden om omgekeerde osmose te behouden.’

Kennis
In samenwerking met Provincie Limburg is net een verkenning afgerond naar het verduurzamen van het energieverbruik van de glastuinbouw. ‘Nu bekijken we hoe we dat pad samen verder op gaan’, geeft Hermans aan. Een van de opties is het gebruik van de bodem en warmtenet. ‘De ondiepe bodem zouden we kunnen benutten voor warmteopslag. Vanuit de provincie hopen we dat zij kunnen faciliteren en ondersteunen. Dat gaat voor een stuk om kennis van de ondergrond. Daarnaast kijken we samen met de provincie wat er nodig is om de glastuinbouw én de omgeving duurzaam te maken. Zo is CO2-voorziening cruciaal. Moreel en financieel heeft de sector daarbij ondersteuning van de provincie nodig.’

Visie
Op ruimtelijk gebied zit Glastuinbouw Nederland bij Provincie aan tafel. ‘De provincie werkt aan de Provinciale Omgevingsvisie. Vanuit de sector schuiven we in een vroeg stadium aan om er op toe te zien dat in de visie voldoende ruimte komt voor glastuinbouw. Het liefst op locaties waar ook mogelijkheden zijn voor verduurzaming.’
Een ander thema dat in de gesprekken met de provincie aan bod komt, zijn arbeidsmigranten. ‘Dat zal in andere regio’s ook een rol spelen. Onlangs is een intentie-overeenkomst opgesteld met Noord- en Midden-Limburgse gemeentes, de provincie en Ondernemend Limburg over de huisvesting van arbeidsmigranten. Alle partijen hebben uitgesproken te bekijken naar de tekortkomingen en hoe we dat samen kunnen oplossen. Het is positief dat de provincie hier ook zijn rol in neemt.’  


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Throwback: De Marel Methode

Gedurende de zomerperiode zetten we op deze plek in de nieuwsbrief een 'throwback' naar een bijzonder, opvallend, epic of gewoon leuk moment...