Pilot Broekpolder met wateropslag in de bodem

17-06-2021    09:11   |    Goedemorgen

Coastar mikt op borging van de zoetwatervoorziening door slim gebruik te maken van de ondergrond. Opslag van overtollig zoet water in de bodem voor later gebruik kan de verzilting terugdringen en kan de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor drinkwater, irrigatie en industrie voor lange tijd zeker stellen. Samen met Hoogheemraadschap van Delfland wordt in de Westlandse Broekpolder een pilot voorbereid waarin wordt samengewerkt met tuinbouwbedrijven.

Coastar is enkele jaren geleden opgezet om oplossingen te verkennen voor structurele verbetering van de zoetwatervoorziening in de Nederlandse kustregio’s. Die staat onder druk vanwege de groeiende watervraag in West-Nederland, terwijl de verzilting oprukt en de bodem blijft dalen. Een kansrijke oplossing is grootschalige infiltratie van zoet water in de ondergrond. Mogelijke bronnen hiervoor zijn overtollig hemel- c.q. oppervlaktewater in perioden met veel neerslag en gezuiverde afvalwaterstromen die nu rechtstreeks worden afgevoerd naar de Noordzee.

In de afgelopen jaren is vooral ingezoomd op de technische, bestuurlijke en juridische haalbaarheid en op het samenstellen van een gedetailleerde bodemkaart om geschikte locaties voor infiltratie in kaart te brengen. Er zijn ook enkele kleinschalige pilots gestart in stedelijke en landelijke gebieden.

Tuinbouw interessante partner
Hoewel de glastuinbouw van meet af aan in beeld is als een interessante partner en stakeholder, heeft dit nog niet tot concrete projecten of pilots geleid. Hoogheemraadschap van Delfland wil daar snel iets aan doen. De waterbeheerder kijkt hierbij nadrukkelijk naar het Westland. Glastuinbouwbedrijven lenen zich bij uitstek voor het grootschalig opvangen en opslaan van schoon hemelwater. Wat zij niet nodig hebben voor eigen gebruik, wordt nu geloosd op het oppervlaktewater, maart zou wellicht ook aangewend kunnen worden voor infiltratie. Binnen het project Rainlevelr, dat vier jaar geleden van start ging, werken de waterbeheerder en Westlandse tuinbouwbedrijven al samen vanuit een andere doelstelling. Bij dreigende hoosbuien kan het hoogheemraadschap deelnemende bedrijven (momenteel 44 stuks, 230 ha glas) verzoeken om een deel van hun bassins voortijdig te legen op het oppervlaktewater. Zo blijft er voldoende opvangcapaciteit beschikbaar en neemt de kans op wateroverlast in de lage delen van het tuinbouwcentrum af. Zelf verlaagt de waterbeheerder dan  de waterpeilen in polders en de boezem.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Even met vakantie!

De redactie van Goedemorgen gaat twee weken met vakantie. Daarom is de nieuwsbrief van vandaag even de laatste...